Thông báo về việc thiết kế, tổ chức và giám sát hoạt động đánh giá, kiểm tra học phần, áp dụng từ năm học 2021 - 2022

Vui lòng xem tại đây.