Thông báo về việc tổ chức buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lớp 16DQT1LT1 - đợt 2

Thông báo số 11/TB-QT về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lớp 16DQT1LT1 - Đợt 2