Kế hoạch thực tập chuyên ngành 1 (Thương mại) ngành QTKD năm học 2018-2019 đợt 1

Kế hoạch thực tập chuyên ngành 1 (Thương mại) ngành QTKD năm học 2018-2019 đợt 1