Kế hoạch thực tập chuyên ngành 2, ngành QTKD, Đợt 2.

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 2, NGÀNH QTKD, ĐỢT 2.
Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm /uploads/news/2018_08/kh07ke-hoach-thuc-tap-chuyen-nganh-2-qtkd-nam-hoc-2018-2019-dot-2.pdf